maandag 26 maart 2012

Nazorgperiode breekt aan


LEEUWARDEN - Vanaf vandaag mogen er op Ameland en in Friesland geen kievitseieren meer worden geraapt. Het verbod geldt ook voor legsel van andere weidevogels. Het qoutum voor Friesland is volgeraapt. Er mochten 5939 kievitseieren worden gezocht. Via sms-meldingen van de gevonden eitjes stond de teller vrijdag 23 maart op 3500; zondagmiddag was het quotum vol. Het raapseizoen heeft ruim twee weken geduurd.
Op 10 maart werd het eerste ei van Friesland tussen Rottum en Oudehaske gevonden, een dag later vond Cor de Boer het eerste kievitsei van Ameland.

De kieviten kwamen laat op gang, maar de laatste dagen raakten er toch veel aan de leg.
Ook als het qoutum dit weekend niet zou zijn bereikt, zou het eizoeken na zondag afgelopen zijn geweest. De Friese vogelwachtbond BFVW bepaalt dat.
Nu de eizoekperiode is afgelopen beginnen de nazorgers met nestbescherming.

donderdag 22 maart 2012

1997 - Paul Kiewiet vindt eerste ei

BALLUM - In 1997 vindt Paul Kiewiet op 14 maart om 17.00 het eerste kievitsei van Ameland in de Buremieden.

>>> hebben meer vinders van het eerste ei nog foto- en tekst materiaal, dan houden we ons aanbevolen.
Je kunt het via deze link opsturen.

>>> klik op het artikel uit de Dockumer Courant om het te vergroten

maandag 19 maart 2012

Eerste kievitseieren vanaf 1968

De eerste kievitseieren van leden van Vogelwacht Hollum-Ballum en de eerste kievitseieren van Ameland

1968     Cor de Boer
1969     Cor de Boer                                                  
1970     Folkert Smit                                                 
1971     Jacob Roep                                                   
1972     Folkert Smit                                                 
1973     Folkert Smit                                                   
1974     Klaas B Wijnberg                                         
1975     Ben V Bunicich                                            
1976     Ben V Bunicich                                            
1977     Jacob S Bakker                                              
1978     IJme Brijker                                                  
1979     Ben V Bunicich                                            
1980     Jacob S Bakker                                             
1981     Jacob S Bakker            20 maart                  
1982     Keimpe Sinnema           23 maart                 
1983     Keimpe Sinnema           23 maart                 
1984     Jacob S Bakker            28 maart                 
1985     Jacob S Bakker            29 maart                 
1986     Gerrit L Dokter             26 maart                  
1987     Piet H IJnsen               30 maart                
1988     Johan Hengst               21 maart                
1989     Harry A Wijnberg          17 maart
1990     Jacob S Bakker            17 maart
1991     Gerrit de Boer              16 maart
1992     Theo de Boer               18 maart
1993     Klaas Wijnberg             19 maart
1994     Mark Brouwer              20 maart
1995     Mark Brouwer              20 maart
1996     Mark Brouwer              28 maart - eerste ei Ameland Paul Kiewiet 14 maart
1997     Jan Brouwer                16 maart
1998     Jan Brouwer                18 maart
1999     Jan Brouwer                19 maart
2000     Annie Brouwer             18 maart
2001     MKZ jaar
2002     Gerardus van Leeuwen   20 maart
2003     Gerardus van Leeuwen   21 maart
2004     Gerardus van Leeuwen       ?
2005     verbod op eizoeken
2006     Jan Brouwer                  27 maart
2007     Siebe Visser                  11 maart -eerste ei Ameland
2008     Janke Nobel                  15 maart -eerste ei Ameland
2009     Janke Nobel                  12 maart -eerste ei Ameland
2010     Gerardus van Leeuwen   19 maart -eerste ei Ameland Jan Brouwer 19 maart
2011     Henk Bakker                  17 maart -eerste ei Ameland
2012     Cor B de Boer                11 maart -eerste ei Ameland
2013     geen eerste kievitsei op Ameland binnen het raapseizoen
2014     Catrien Molenaar-de Jong 12 maart - eerste ei Ameland
2015       Dirk Molenaar                    12 maart  - eerste ei Ameland en eerste ei Fryslân - ei niet gepresenteerd vanwege raapverbod

Mochten de zoekers nog informatie en fotomateriaal hebben van hun eerste ei van Ameland, dan houden we ons aanbevolen. Stuur het graag op, dan plaatsen we dat alsnog.

vrijdag 16 maart 2012

Actie Nestkasten

Vogelwacht Hollum - Ballum
Wilt u graag een nestkast in uw tuin? 
Dan kunnen wij dat nu voor u regelen!

Vraag nu een gratis nestkast aan bij de Vogelwacht Hollum-Ballum 

Als tegenprestatie voor uw steun via de verenigingenactie van COOP Douwe Bakker kunnen wij u, inwoners van Hollum en Ballum (West-Ameland), een gratis nestkast aanbieden die u in uw eigen tuin of aan huis/schuur kunt plaatsen.
Het belangrijkste doel is natuurlijk de kleine holenbroeders onder de tuinvogels aan een geschikt plekje te helpen om te nestelen.

Bij de genummerde nestkast ontvangt u een nestkastkaart en een aantal tips om de meeste kans op gelukkige bewoners te hebben.

Op de nestkastkaart kunt u zelf eenvoudig gedurende het broedseizoen enkele gegevens invullen. Na afloop van het seizoen kunt u het ingevulde formulier bij het bestuur van de Vogelwacht Hollum-Ballum inleveren. 
Wij hopen dat u mee wilt doen met het volgen van de vogels om ons heen (tuinvogels). Uit de verzamelde ingevulde formulieren hopen we als vogelwacht meer zicht krijgen op de bewoners van en de broedresultaten in de geplaatste nestkasten.

Vul in de winkel het aanvraagformulier voor een gratis nestkast in.
Bestuur Vogelwacht Hollum-Ballum

donderdag 15 maart 2012

Vogelwacht Hollum – Ballum

opgericht in 1967
Al 45 jaar lang is de Vogelwacht Hollum-Ballum nauw betrokken bij het wel en wee van de vogels op West-Ameland. Ieder jaar opnieuw worden in de weidevogelgebieden na het zoeken van kievitseieren de broedvogels beschermd en geïnventariseerd. Onze vogelwacht is één van de 117 wachten die bij de Bond Friese VogelWachten (BFVW) zijn aangesloten. De gerapporteerde broedvogelgegevens worden jaarlijks aan deze overkoepelende organisatie doorgegeven. In de weidevogelgebieden zijn, verdeeld over 17 rayons, ruim 50 vogelwachters/nazorgers actief voor onze vereniging. In samenwerking met de boeren verrichten zij de beschermingshandelingen en inventarisaties op meer dan 1100 ha. Het in kaart brengen en markeren van de nesten, het plaatsen van nestbeschermers en het verplaatsen van nesten op maïspercelen zijn in het broedseizoen de voornaamste beschermingshandelingen die er voor moeten zorgen om met name de 4 hoofdsoorten Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster te helpen het broedseizoengoed door te komen.
In de onderstaande grafiek zijn de aantalontwikkelingen van de 4 hoofdsoorten in de periode 2001 – 2011 weergegeven. Grutto en Tureluur zijn Rode Lijst soorten.


Naast de inzet voor de weidevogels verrichten onze vogelwachters inventarisaties in de Lange Duinen noord en Zuid, op het Groene Strand bij Ballum en de Westerkwelder (Feugelpôlle). Ook ontvangen we van enkele nestkastgebieden de broedgegevens. De resultaten van al deze inventarisaties worden jaarlijks uitgebreid gerapporteerd en opgenomen in ons jaarverslag.

In de Lange Duinen Noord werden in 2011 van 50 soorten 546 broedterritoria vastgesteld volgens de BMP-methode. Van 8 Rode Lijst soorten, waaronder de zeldzame Roerdomp, werden 42 territoria vastgesteld. In de Lange Duinen Zuid werden 27 soorten met 223 broedterritoria vastgesteld. Hieronder waren een viertal Rode Lijst soorten.

Op de Feugelpôlle broedden in 2011 maar liefst zo’n 8000 vogels. De ruim 4600 aanwezige Grote Sterns vormden zelfs de op één na grootste kolonies van het hele Waddengebied.
Het Groene Strand bij Ballum is als broedgebied nog volop in ontwikkeling. In 2011 werden van 10 soorten 84 broedterritoria vastgesteld.

Overige activiteiten:
* Samenwerking en overleg met de gemeente en de beheerdiensten.
* Samenwerking en overleg met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Ganzenopvang
   (VANG)  Ameland.
* Samenwerking en overleg met de Vogelwacht Nes-Buren.
* Vertegenwoordiging in de Beheer Overleg Groep Ameland (BOGA).
* Vertegenwoordiging in de Klankbordgroep Natura 2000.
* Vertegenwoordiging in de Klankbordgroep project Dijkverbetering Ameland.

Uit de oude doos: 
     - In het oprichtingsjaar 1967 telde de vereniging 37 leden en 2 donateurs.
     - De contributieontvangsten bedroegen in 1967 totaal ƒ 97,--
     - In mei 1967 werd voor ƒ1,45 het eerste kasboek gekocht.
     - In 1968 werd voor ƒ5,-- een projector gehuurd.
     - Op 31 januari 1968 werd aan de gemeente Ameland aan legeskosten voor een kansspel
       een bedrag van ƒ2,-- voldaan.
     - In 1969 bedroeg de ledenafdracht aan de BFVW ƒ0,75 per lid.
     - In april 1969 bedroeg de zaalhuur van “Hotel Welvaart” ƒ2,50.
     - In januari 1970 werd voor ƒ0,50 vogelvoer gehaald.
     - Voor de verloting op een filmavond in 1972 werden een taart (ƒ8,--), een fruitbakje (ƒ5,00)
       en sigaren (ƒ3,50) gehaald.

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom:
Kunt u ook zo genieten van de gevarieerde natuur om ons heen en wilt u een steentje bijdragen? Dat kan! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het coördineren en/of verzamelen van gegevens van:
            * de vogels om ons heen (tuinvogels).
            * de zwaluwen: huiszwaluwen, boerenzwaluwen, oeverzwaluwen.
            * de nestkastgebieden.
            * de weidevogels.
Meld u aan bij één van de bestuursleden!

Samenstelling bestuur:
IJme Brijker, voorz.                                                                           Pieter Smit, lid
Eric Smit, secr. e-mail: eric.sietsche@hetnet.nl                            Siebe Visser, lid
Gribbert Ruijgh, penn.

Als u geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van de vogelstand op Ameland en op West-Ameland in het bijzonder, geef u dan nu op als lid van onze vereniging. Door € 5,-- over te maken op rekening 4373037 van de vogelwacht Hollum-Ballum  steunt u ons werk en ontvangt u in maart het jaarverslag 2011. U kunt zich ook aanmelden bij één van de bestuursleden.Verenigingenactie COOP Douwe Bakker: Ook via de spaarbuis kunt u ons werk steunen!

maandag 12 maart 2012

2012 – Cor de Boer met Tim en Jelke vinden eerste kievitsei van Ameland


BALLUM – Cor de Boer uit Hollum vond op zondag 11 maart 2012 even na half zes in de middag de eerste twee kievitseieren van Ameland. Het nestje met beide eieren lag aan de noordkant van de Westergrieweg. De Boer was in het veld met zijn kleinzoon Tim IJnsen (12) en zijn maat Jelke Dam (12).

Maandagmiddag 12 maart bracht De Boer samen met de twee jongens het ei naar het gemeentehuis. Burgemeester Albert de Hoop deed de test op versheid. Het eitje slaagde.
Voor De Hoop was dit de eerste keer in zijn zesjarig burgemeesterschap van Ameland dat hij het eerste kievitsei in ontvangst mocht nemen. Alle andere keren was hij net ten tijde van het eerste eitje niet op het eiland.

Voor Cor de Boer was het de vijfde keer dat hij het eerste eitje van het eiland vond. Zijn eizoekerscarrière begon op 11-jarige leeftijd. De Boer kan zich nog heugen dat hij vroeger wel 15 eieren in een uur vond. Nu mag je over de hele raapperiode niet meer dan 15 eieren meenemen.
Zondag was hij bij de skapen, toen hij een kievit weg zag schieten. Daar moest wel een nestje liggen, leerde hij Tim en Jelke. Gedrieën vonden ze het nest met twee eitjes. De jongens hielpen opa met SMS-en van de vondst.

Het eerste kievitsei van Friesland werd zaterdag 10 maart 2012 gevonden tussen Rottum en Oudehaske. Het komt niet vaak voor dat het eerste kievitsei van Ameland zo kort daarop volgt.

Op Ameland mag vanaf half vijf naar kievitseieren worden gezocht. Er mag geraapt worden tot het quotum van 5939 eieren voor heel Friesland gehaald is.2011 - Henk Bakker vindt eerste kievitsei

BALLUM – Henk Bakker (76) uit Hollum vond op donderdag 17 maart om 4 minuten en 12 seconden over vijf het eerste kievitsei van Ameland langs de Westergrieweg bij Ballum.

Bakker liet vrijdagmorgen het eitje op het gemeentehuis lotteren en bood het wethouder Nico Oud aan. De eizoeker vond na 65 jaar eisoeke voor het eerst het eerste eitje van het eiland. In al die jaren heeft hij menig eitje geraapt, maar nooit was hij de eerste. “Het is de droom van elke eizoeker,” sprak hij trots.
Bakker ontving uit handen van wethouder Oud, zelf een fervent kievitseizoeker, een oorkonde en 25 euro vindersloon.
Kievitseizoeken mag op Ameland vanaf half vijf in de middag. Bakker vindt dat er dit jaar nog weinig kieviten zijn. “De lege Miede is wat stil.” Vroeger, Bakker spreekt over de jaren 50, kon de vinder wel twee gulden beuren voor de eerste eitjes. De volgende eitjes werden een gulden per stuk en daarna zakte de prijs naar 40 cent per eitje. “Tientallen eitjes gingen in kistjes met cacaodoppen naar het vaste land,” weet de Hollumer zich te herinneren. Hijzelf ging er vroeger met paard en wagen op uit, alleen in het weekend, want doordeweeks moesten de mannen werken. “Dan kwam ik soms met 10 tot 15 eieren thuis.”

2010 - Jan Brouwer vindt eerste kievitsei

BUREN - Vrijdag 19 maart om 16.45 uur vond Jan Brouwer (48) uit Buren het eerste kievitsei van Ameland. Brouwer vond het nestje in een weiland in de Miede tussen Nes en Buren. Het eerste kievitsei wordt op maandag 22 maart om 11.00 uur aangeboden aan locoburgemeester Nico Oud op het gemeentehuis in Ballum. De vinder krijgt het vindersloon van € 25,- en een oorkonde. "Het kin niet uut," grapt Brouwer, die vanwege het heuglijke feit hier en daar al een rondje aan de bar heeft beloofd.

Brouwer vond twee keer eerder het eerste kievitsei van Ameland.

Gerardus van Leeuwen uit Hollum vond om 16.55 uur een nestje met daarin twee kievitseieren vlakbij de dijk in een weiland bij de Pietje Miedeweg tussen Hollum en Ballum. Van Leeuwen en zijn eizoekmaat Bernard Kostwinner vonden het eitje tien minuten later dan Jan Brouwer. Zijn melding kwam ook later binnen bij de Bond Friese Vogelwachten dan die van Brouwer. Abusievelijk meldden sommige nieuwsverspreiders dat Van Leeuwen het eerste kievitsei van Ameland had gevonden.

2009 - Janke Nobel vindt weer eerste kievitsei


BALLUM – Het is net als vorig jaar Janke Nobel uit Ballum die het eerste kievitsei op Ameland vindt. Donderdagmiddag 12 maart om 7 minuten over half 5, drie dagen eerder dan vorig jaar, vond ze het in de ‘lege miede’ ten noorden van Ballum. Nobel stuurde een SMS naar het centrale meldpunt van de kievitseiregistratie, zoals dit jaar voor het eerst de procedure is, maar kreeg geen terugmelding. Het systeem werkt niet goed, meent ook vogelwachter Yme Brijker. Aan hem de eer om te controleren of het een vers eitje betreft. “Hij lijkt wel erg op het eitje van vorig jaar,” grapt Brijker. Nobels eerste ei doorstaat de lottertest met glans.

Janke Nobel was pas twee dagen op zoek naar een nestje. Donderdag liep ze net 20 meter het weiland in toen ze het eitje zag liggen. Het is een gelukstreffer, want ze maakt geen studie van het gedrag van de broedende kievit . “Ik heb er niet zoveel verstand van. Het is gewoon mooi om te lopen.” Uit handen van locoburgemeester Will Bakema ontving ze de oorkonde en het vinderslooon.
Het tweede kievitsei 2009 staat op naam van Bernhard Mosterman.

2008 - Eerste kievitsei van Ameland gevonden


BALLUM - Het eerste Kievitsei van Ameland is zaterdagmiddag 15 maart gevonden door Janke Nobel uit Ballum. Nobel vond het nestje met niet één eitje, maar met twee eitjes in het land aan de Looweg onder Ballum. Locoburgemeester Will Bakema lotterde de beide eitjes. Ze zonken en dat betekent dat het pas gelegde eitjes zijn. Janke Nobel kon het vindersloon en een oorkonde in ontvangst nemen.
Nobel was Cor B. de Boer uit Hollum net voor. Hij vond op diezelfde middag een ei en meldde dit als eerste bij de gemeente waardoor hij in de veronderstelling was het eerste ei gevonden te hebben. De Boer vond zijn ei om 18.00 uur, drie kwartier later dan Nobel.
Janke Nobel doet sinds haar jeugd aan kievietseieren zoeken. Vroeger ging ze met haar vader mee, die de eitjes onder zijn pet stopte. Ze vond nog nooit het eerste ei en wist ook niet wie je dan moet bellen. Via een omweg kwam de melding bij de gemeente terecht die het erkende als het eerste kievietsei van Ameland.Persbureau Ameland