dinsdag 26 februari 2013

Kievitseizoeken blijft mogelijk in Fryslân


LEEUWARDEN - Vanaf 1 maart kan het ljipaaisykjen, kievitseisoeke gewoon van start. Door de uitspraak van de Rechtbank in Leeuwarden op dinsdag 26 februari blijft het zoeken en rapen van kievitseieren mogelijk. De rechter heeft het verzoek van de Faunabescherming om de door de provincie verleende ontheffing te schorsen afgewezen.

De provincie Fryslân heeft op 29 januari 2013 de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) een ontheffing gegeven voor het zoeken en rapen van kievitseieren. De provincie verleende deze ontheffing zoals gevraagd voor 2013, 2014 en 2015. Hiertegen heeft de Faunabescherming bezwaar gemaakt.

Voorwaarden
De leden van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) mogen het veld in mits zij in het bezit zijn van een ‘aaisikerspas’. De eieren die zij meenemen moeten zij melden via een sms-controlesysteem. Er mag geraapt worden tot het maximaal toegestane aantal van 6.307 eieren is bereikt.

Streeksessie over weidevogels


NES - De tweede streeksessie van Kening fan 'e Greide, het burgerinitiatief dat aandacht vraagt voor de toekomst van ons weidelandschap, vindt in het Natuurcentrum in Nes plaats. Centraal tijdens het informele rondetafelgesprek staat de vraag:
Wat is het weidevogellandschap ons waard?
Er worden ideeën geformuleerd, die na de laatste streeksessie op www.keningfanegreide.nl komen. Van 5 tot 10 april kan iedereen (met een simpele muisklik) zijn/haar voorkeur voor een bepaald idee aangeven. Tegelijkertijd wordt uit de deelnemers van de streeksessies en online aanmeldingen de burgerjury geselecteerd. Deze bespreekt de populairste ideeën met experts tijdens de burgerjurydagen (13 en 20 april). Eindresultaat is een burgermanifest.

Ook binnenkort:
Op 7 maart is de derde streeksessie, in Jorwert. De week daarop, op 12 maart, is er een nieuwe editie van de Collegetour en Debatavond in Natuurmuseum Fryslan. (Gratis) Aanmelden kan via de website. Daar vindt u ook de volledige activiteitenagenda. 

vrijdag 1 februari 2013

Kievitseizoeken kan doorgaan

LEEUWARDEN - De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) krijgt een ontheffing voor het zoeken en rapen van kievitseieren . De provincie verleent deze ontheffing zoals gevraagd voor 2013, 2014 en 2015. Dit heeft de provincie de BFVW via bijgaande documenten laten weten. De BFVW krijgt voor 2013 een ontheffing voor het zoeken en rapen van maximaal 6307 kievitseieren.

De ontheffing wordt aangevochten door onder meer Faunabeheer.

Persbureau Ameland