woensdag 27 maart 2013

Meer onderzoek ganzenproblematiek nodig

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân kiest er in de nota ‘Gans in Balans’ voor om de standganzenpopulatie terug te brengen. ‘Gans in Balans’ focust zich voornamelijk op afschot van ganzen, terwijl er verschillende signalen zijn dat afschot alleen niet voldoende werkt. Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is over hoe de ganzenpopulatie het beste in balans kan worden gebracht. Denk aan de efficiëntie en gansvriendelijkheid van gekozen maatregelen en het nut van afschot. Het Jongerenpanel pleit ervoor dat de provincie Fryslân meer onderzoek laat uitvoeren naar de ganzenproblematiek. Onderzoek de effecten van de verschillende wijzen van het terugbrengen van de ganzenpopulatie en investeer meer in onderzoeken naar innovatieve beheersmaatregelen.

Nuttige bestemming voor ganzenvlees
Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân is niet per definitie een voor- of tegenstander van afschot van ganzen, maar als toch voor afschot gekozen wordt, gebruik de afgeschoten ganzen dan voor een nuttige bestemming. Investeer in vernieuwende ideeën. Breng het ganzenvlees bijvoorbeeld naar de voedselbank, ontwikkel de MacGans en stimuleer restaurants om ganzenvlees op het menu te zetten.

Maatwerk voor predatiebestrijding
De gans heeft natuurlijke vijanden zoals de vos en zwarte kraai. Deze predatoren zijn voor een deel ook de oorzaak van de vermindering van de weidevogels. In februari van dit jaar heeft het jongerenpanel een advies uitgebracht over de koersnotitie weidevogels aan Provinciale Staten. In het advies pleit het jongerenpanel voor maatwerk voor de bestrijding van predatoren. Minder predatoren zorgen voor een betere ontwikkeling van de weidevogelpopulatie, maar meer predatoren kunnen de ganzenpopulatie juist op een natuurlijke wijze in balans houden. Hier geldt dus ook, maatwerk voor de predatiebestrijding met de biodiversiteit als uitgangspunt.

Eerlijke verdeling van schadevergoeding
Op dit moment zijn er verschillende ganzen gedooggebieden waar de landeigenaren een vaste vergoeding krijgen per hectare per jaar. Hiervoor moeten ze de ganzen met rust laten. Het komt voor dat de ganzen deze gedooggebieden niet volledig benutten. De eigenaar van het land krijgt hier echter wel een vergoeding voor. Dit vindt het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân niet correct. Zorg voor een eerlijke verdeling van de kosten van de schade die door ganzen wordt aangericht. Waar de ganzen geen schade veroorzaken is een vergoeding ook niet rechtvaardig.

Communicatie
Goede communicatie is cruciaal. Wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt voor een nuttige bestemming van het vlees van afgeschoten ganzen dan is het voorstelbaar dat afschot meer draagvlak krijgt in de maatschappij. 'Die arme beesten doodschieten' is een stuk minder erg als er ook iets nuttigs mee wordt gedaan. 

Jongerenpanel Duurzaam Fryslân Fryslân wil de duurzaamste provincie van Nederland worden. Om dit te bereiken heeft zij de Friese Milieu Federatie gevraagd om een jongerenpanel op te zetten dat de provincie adviseert over de duurzame toekomst van Fryslân. Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân, actief sinds begin 2012, adviseert de provincie Fryslân gevraagd en ongevraagd over verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Hierbij kun je denken aan verschillende onderwerpen zoals natuur, fairtrade, afval en energie. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft het jongerenpanel gevraagd advies te geven over de in februari 2013 vastgestelde nota ‘Gans in Balans’. Het advies wordt op woensdag 27 maart aan Gedeputeerde Kramer overhandigd. Op 10 april aanstaande zal het jongerenpanel op basis van dit advies ook inspreken tijdens de Statencommissie Lân, Loft en Wetter.

dinsdag 26 maart 2013

Kievit zit in duinen

Kieviten in de duinen - Foto Theo Kiewiet
BUREN - Tientallen kieviten hebben zich teruggetrokken in de Kooiduinen. Ook zijn de vogels in het dorp gesignaleerd. Theo Kiewiet zette er een op de foto die langs de Paasduinweg in Buren marcheerde.
Kievitseisoeke op Ameland kan zich verplaatsen van het weiland naar de duinen en dorpen.


maandag 25 maart 2013

Sulveren ljip voor kievitseivinder Melle van der Meer


LEEUWARDEN - Melle van der Meer heeft vanmorgen als vinder van het eerste kievitsei in Fryslân de ‘sulveren ljip’ gekregen. Behalve de zilveren kievit ontving hij ook 15 euro van Commissaris van de Koningin John Jorritsma. Dit gebeurde nadat de heer Jorritsma had geconstateerd dat het een vers ei betrof.

Zaterdagmiddag vond Van der Meer het ei bij Earnewâld. Het is voor de derde keer in de laatste 25 jaar dat het eerste Friese ei in de lente op duikt. Op 24 maart 1996 en 2006 waren de vinders een dagje later. Melle van der Meer komt uit Garyp.

Bij het testen van het ei was de Columbiaanse student Andrés Forero aanwezig. Hij studeert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar het kievitsei zoeken.

Op de foto toont Commissaris van de Koningin John Jorritsma het kievitsei. Naast hem vanaf links: Andrés Forero, burgemeester Eric ter Keurs van Tytsjerksteradiel en vinder Melle van der Meer.

Het eerste ei van Ameland moet nog gevonden worden.

maandag 11 maart 2013

Natuur toont haar kracht


Eerste resultaten experiment klimaatbuffer Zuidwest Ameland

HEERENVEEN - Een niet te onderschatten dynamiek van de zee heerst aan de zuidwestkust van Ameland. Dat is wat de tussenstand van de eerste twee experimentele maatregelen van het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’ laat zien. In augustus 2012 startten zeven natuur- en overheidsorganisaties dit project. Het moet zorgen voor meer kennis over de combinatie tussen natuurbehoud en kustverdediging langs de kust van het eiland. Zij maken zich nu op voor het derde en laatste deel van het experiment: het effect van mossel- en oesterbanken.

Aan de kust van Zuidwest Ameland ligt De Feugelpôlle. Deze kwelder is een broedplaats van de op één na grootste kolonie grote sterns in West-Europa. Kwelders kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel en zijn daardoor in potentie natuurlijke klimaatbuffers. Door golf- en stroomerosie is inmiddels een deel van De Feugelpôlle verdwenen. Om ervaring op te doen met natuurlijke klimaatbuffers zijn zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum) het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’ gestart.
De Feugelpôlle is een uniek stukje natuur, dat bovendien toeristisch aantrekkelijk is en ten slotte ook mogelijk een rol kan spelen in het beter begrijpen van natuurlijke vormen van kustverdediging. Dit experiment is onderdeel van het landelijk innovatieprogramma ‘Natuurlijke Klimaatbuffers’ (www.klimaatbuffers.nl). Overigens is het experiment niet bedoeld ter vervanging van de huidige kustverdedigingswerkzaamheden door Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân. Mogelijk kan het daarop wel een aanvulling vormen.

Tussenstand
Het project bestaat uit drie experimentele maatregelen. Het eerste deel betreft het aanbrengen van een grote kleischelpenbank aan de voet van de kwelder. Bij de tweede maatregel gebeurt hetzelfde, maar dan in combinatie met het plaatsen van rijshoutendammen. Deze eerste twee stappen van het project gingen in augustus 2012 van start en zijn inmiddels klaar. Een tussentijdse evaluatie laat zien dat de invloed van de stroming indrukwekkend is en in korte tijd effect heeft op de rijshoutendammen en de aangebrachte kleischelpen. De kleischelpenbank en rijshoutendammen bleken op een aantal plekken niet bestand tegen het aanhoudende geweld van het water. Door een paar kleine aanpassingen met zandzakken evenals een verbreding van de stroomgaten in de dammen, wordt de enorme kracht van de zee enigszins opgevangen. Een nieuw gegraven geul moet voor extra afwatering zorgen.

Bijeenkomst
Op 21 maart beraden de zeven partijen zich samen met verscheidene experts over de derde maatregel. Dit laatste deel van het experiment bestaat uit het aanbrengen van een kleischelpenbank in combinatie met een onderliggende laag voor schelpdieren. Hierbij wordt kennis van de projecten Waddensleutels (www.waddensleutels.nl) en Mosselwad (www.mosselwad.nl) benut, evenals kust morfologische kennis van Rijkswaterstaat.

Tijdens de bijeenkomst staan vooral twee vragen centraal. Uit welk substraat moet de betreffende laag bestaan? Wat is de meest geschikte locatie in de kwelder? Uiteraard neemt de projectgroep in het overleg de ervaringen van het eerste half jaar mee. Twee belangrijke vragen dringen zich daarbij op. Zijn natuurlijke klimaatbuffers in dit kustgebied mogelijk in aanvulling op de al geplande kunstmatige ingrepen? En kan de natuur en het toerisme daarin meeprofiteren?

Persbureau Ameland